Polityka prywatności

W poniższym dokumencie przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika przez nas jako podmiot odpowiedzialny (administratora), gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej w domenie thecycle.game, a także z gry „THE CYCLE”. Przetwarzanie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą) jest przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawowymi, a w szczególności z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

I. Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym (administratorem) w myśl Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich, a także innych rozporządzeń dotyczących ochrony danych, jest:
YAGER Development GmbH
Pfuelstraße 5
10997 Berlin
Niemcy
Tel.: +49 30 69597660
E-mail: contact (at) yager.de

II. Inspektor ochrony danych

Z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod następującym adresem:
YAGER Development GmbH
– Inspektor ochrony danych –
Pfuelstraße 5
10997 Berlin
Niemcy
gdpr (at) yager.de

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail. „Przetwarzanie danych” oznacza w szczególności gromadzenie, utrwalanie, wykorzystywanie i przesyłanie danych użytkownika.
W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania związane z danymi osobowymi, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej przez osobę, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Powyższe postanowienie dotyczy również operacji przetwarzania niezbędnych do wykonywania działań przedumownych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza spółka, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
W przypadku gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej spółki lub strony trzeciej i jeśli interesy, prawa podstawowe i swobody osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wyżej wspomnianymi interesami, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane w momencie wygaśnięcia celu, do którego były przechowywane. Przechowywanie tych danych po wygaśnięciu celu, do którego były przechowywane, może mieć miejsce wówczas, gdy zezwala na to prawo. Dane zostaną również zablokowane, jeśli okres przechowywania ustanowiony w wyżej wymienionych normach upłynie, chyba że zaistnieje konieczność dalszego ich przechowywania w celu zawarcia lub zrealizowania umowy.
Dodatkowe informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania konkretnych danych osobowy oraz okresu ich przechowywania można znaleźć w odpowiednich podpunktach. Jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje dotyczące równoważenia przez nas interesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, którego podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zapraszamy do skontaktowania się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane, jest on osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i przysługują mu wymienione niżej prawa względem administratora (w przypadku spełnienia dodatkowych warunków regulowanych określonymi przepisami, jeżeli dotyczy). Aby egzekwować prawa wymienione niżej w punktach 1–7, należy skorzystać z danych kontaktowych wymienionych w części II.

1. Prawo do informacji (prawo dostępu)

Użytkownik może zażądać potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, użytkownik może zażądać od nas informacji dotyczących następujących kwestii:
(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
(4) planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika, a jeśli uzyskanie konkretnych informacji na ten temat nie jest możliwe — kryteria ustalania czasu przechowywania;
(5) informacje o prawie do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawie do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawie do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;
(6) informacje o prawie do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;
(8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy dane osobowe, które go dotyczą, są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z takim przekazywaniem w myśl art. 46 RODO.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia, jeśli przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Dane powinny zostać niezwłocznie sprostowane.

3. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia
Użytkownik może zażądać niezwłocznego usunięcia przez nas danych osobowych, które go dotyczą, w następstwie czego będziemy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
(1) dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już niezbędne do celów, do których zostały zgromadzone lub dla których były przetwarzane;
(2) użytkownik wycofuje zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieją żadne inne podstawy prawne takiego przetwarzania;
(3) użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;
(4) dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
(5) dane osobowe dotyczące użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
(6) dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.
b) Informacje przekazane stronom trzecim
Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe dotyczące użytkownika, do których usunięcia jesteśmy zobowiązani na mocy art. 17 ust. 1 RODO, podejmiemy racjonalne działania z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów realizacji, w tym dostępnych środków technicznych, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, o tym, że użytkownik będący osobą, której dane dotyczą, zażądał usunięcia wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji.
c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, o ile przetwarzanie jest konieczne w następujących sytuacjach:
(1) egzekwowanie prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) wypełnienie obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej powierzonej;
(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego na mocy art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;
(4) z uwagi na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne na mocy art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo przytoczone w części a) może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację tego rodzaju celów przetwarzania;
(5) jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w następujących przypadkach:
(1) zakwestionowanie przez użytkownika prawidłowości związanych z nim danych osobowych — na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym;
(4) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu użytkownika.

5. Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych

Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie wyrażonej zgody do momentu jej wycofania.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo ma prawo otrzymać dane osobowe, które go dotyczą i które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma także prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, użytkownik ma również prawo żądania, by dane osobowe, które go dotyczą, zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

7. Prawo do sprzeciwu

O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób objaśniony powyżej oraz w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są nadrzędne w kontekście równowagi interesów, użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze skutkiem w przyszłości, ale tylko wówczas, gdy istnieją podstawy wynikające z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (art. 21 RODO). Jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania nawet bez podstaw. Po wykonaniu przez użytkownika prawa do sprzeciwu w sposób zgodny z prawem zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli użytkownik uzna, że nie respektujemy jego praw w stopniu, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani, może wnieść do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych skargę dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Zachęcamy jednak użytkownika do poinformowania nas o takich zastrzeżeniach przed podjęciem takiego działania, aby umożliwić nam w razie konieczności samodzielne skorygowanie sytuacji będącej przyczyną takiej skargi.

V. Korzystanie z witryny internetowej i pliki dzienników

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, nasz system automatycznie rejestruje następujące dane i informacje z systemu komputerowego urządzenia używanego do tego celu:
(1) informacje o typie i wersji używanej przeglądarki,
(2) system operacyjny urządzenia użytkownika,
(3) adres IP urządzenia użytkownika,
(4) data i godzina dostępu,
(5) witryny internetowe, za pośrednictwem których system urządzenia użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej.
Dane te są przechowywane w plikach dzienników naszego systemu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić wyświetlanie użytkownikowi witryny internetowej. W tym celu adres IP musi być przechowywany na czas trwania sesji. Inne dane są gromadzone z przyczyn technicznych, aby zapewnić stabilność oraz bezpieczeństwo. Stanowi to również uzasadniony interes w kontekście przetwarzania w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostają usunięte w momencie, gdy przestają być niezbędne do celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby dostarczania witryny internetowej dzieje się tak po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dzienników następuje to najpóźniej po upływie siedmiu dni. Możliwe jest dalsze przechowywanie danych po tym terminie. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub modyfikowane tak, aby uniemożliwić identyfikację osoby uzyskującej dostęp do witryny.

5. Odbiorca

Nasza witryna internetowa jest hostowana przez podmiot SiteGround Spain S.L., C/ Serrano 1, 5°, 28001 Madrid, Spain. Dane wymienione w tej części są przetwarzane na serwerach podmiotu SiteGround. Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych z podmiotem SiteGround.

VI. Kontaktowanie się z nami

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, zwykłej poczty, formularza kontaktowego lub w dowolny inny sposób, podane przez niego dane (takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi. W przypadku zapytań w formie elektronicznej przechowywane są również data i godzina wysłania zapytania.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane w kontekście działań przedumownych, na przykład w związku z prośbą o przesłanie oferty lub z zapytaniem dotyczących naszych produktów, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli użytkownik udzieli nam zgody na kontaktowanie się z nim, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 par. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktowania się z nim. Co do zasady dotyczy to zapytań związanych ze wsparciem w razie zaistnienia problemów technicznych z grą lub innych pytań dotyczących gry. Może to również dotyczyć uzasadnionych interesów w zakresie przetwarzania danych.

4. Czas przechowywania

Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy z okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że zapytanie użytkownika lub dana kwestia zostały ostatecznie wyjaśnione.

5. Odbiorca

W związku z prośbami o pomoc techniczną dotyczącą gry „THE CYCLE” używany jest system obsługi zgłoszeń LiveAgent podmiotu Quality Unit, s. r. o., Vajnorska 100/A, 83104 Słowacja. Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych z podmiotem Quality Unit. Dane są przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

VII. Biuletyn

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może zasubskrybować biuletyn w naszej witrynie internetowej. W tym celu musi podać swój adres e-mail w odpowiednim formularzu w witrynie internetowej. Zostanie on nam przekazany i będzie przez nas przechowywany. Równocześnie po przesłaniu takiego zgłoszenia gromadzone i przechowywane są następujące dane dodatkowe:
(1) adres IP urządzenia użytkownika,
(2) data i godzina przesłania zgłoszenia.
Aby umożliwić przetwarzanie danych, w ramach procedury rejestracji zostaje uzyskana zgoda użytkownika, a użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania innych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Gromadzenie i przechowywanie adresów e-mail ma na celu umożliwienie przesyłania użytkownikom biuletynu. Przetwarzanie dodatkowych danych w ramach procedury rejestracji ma na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mail.

4. Czas przechowywania

Gromadzone dane będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji biuletynu. Po tym czasie nastąpi ograniczenie ich przetwarzania i zostaną one zachowane przez kolejne 42 miesiące, począwszy od końca roku, w którym zakończyła się subskrypcja biuletynu.

5. Odbiorca

W kontekście przesyłania biuletynu korzystamy z usług podmiotu ActiveCampaign („ActiveCampaign”), LLC, 1 North Dearborn St, 5th Floor, Chicago, IL 60602 USA.
ActiveCampaign jest dostawcą usługi zarządzania biuletynami, który zajmuje się wysyłaniem naszego biuletynu jako podmiot przetwarzający (patrz art. 28 RODO). Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez tę spółkę w Stanach Zjednoczonych w naszym imieniu w zakresie związanym z wysyłaniem biuletynu.
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Stany Zjednoczone są uznawane za niebezpieczne państwo trzecie o niewystarczającym poziomie ochrony danych. Pragniemy zaznaczyć, że istnieje ryzyko przekazania danych do Stanów Zjednoczonych i przetwarzania ich przez organy krajowe Stanów Zjednoczonych, w szczególności w kontekście działań kontrwywiadowczych i antyterrorystycznych.
Podmiot ActiveCampaign zobowiązał się jednak do przestrzegania standardowych klauzul umownych w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państw trzecich zgodnie z dyrektywą 95/46/WE oraz dodatkowymi wymogami.
Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych z podmiotem ActiveCampaign zgodnie z art. 28 RODO, aby chronić dane osobowe użytkownika. Ponadto uzgodniliśmy z podmiotem ActiveCampaign standardowe klauzule umowne.
Więcej informacji:
https://www.activecampaign.com/legal/scc oraz https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

VIII. Granie w grę „THE CYCLE”

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może grać w grę „THE CYCLE”, korzystając ze swojego konta na platformie takiej jak Epic Game Store spółki Epic Games Inc. W trakcie udostępniania gry przetwarzamy dane graczy. Przetwarzanie związane z obsługą gry dotyczy następujących danych:
• adres IP;
• identyfikator użytkownika na platformie;
• nazwa użytkownika na platformie;
• geolokalizacja/lokalizacja graczy (na podstawie adresu IP) z ograniczeniem do danego kraju;
• dane gracza związane z grą, takie jak:
– postępy w grze,
– odblokowane treści,
– zakupione treści,
– statystyki,
• treść czatu.
O ile użytkownik udzielił na to zgody na platformie Epic Game Store, spółka Epic Games Inc. przekaże nam również adres e-mail użytkownika. Korzystając z tego kanału, możemy wówczas przesyłać użytkownikowi informacje na temat gry niezbędne do korzystania z niej i zapewnienia użytkownikowi pełni wrażeń z gry.
Ponadto nazwa użytkownika używana na platformie może zostać opublikowana wraz z wynikami gracza na tablicach wyników w grze oraz w naszej witrynie internetowej.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest techniczne wdrożenie i dostarczanie, a także obsługa gry i doskonalenie naszej oferty. Ten cel stanowi również nasz prawnie uzasadniony interes w kontekście przetwarzania danych osobowych.

4. Czas przechowywania

Dane osobowe zostaną usunięte w momencie, gdy przestaną być niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Sytuacja taka następuje w momencie, gdy dane nie są już wymagane do użytkowania i dostarczania gry, przykładowo jeśli użytkownik usunął swoje konto i nie ma żadnych innych powodów do przechowywania danych.
Treść czatów głosowych nie jest przechowywana. Treść czatów tekstowych jest wyświetlana w oprogramowaniu klienckim gracza, dopóki gracz pozostaje na danym kanale. Później czaty tekstowe nie są przechowywane.
Jeśli w trakcie obsługi gry nagromadzone zostaną dane, które jesteśmy zobowiązani zachować lub przechowywać ze względu na przepisy podatkowe, handlowe lub inne, dane te nie zostaną usunięte do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego zachowania lub okresu przechowywania. Podstawą prawną takiego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. Odbiorca

Dane przetwarzane w związku z grą są przechowywane na i pobierane z serwerów podmiotu Amazon Web Services EMEA SARL, avenue John F. Kennedy 38, 1855 Luxembourg, Luksemburg. Serwer, na którym znajdują się dane gracza związane z grą, jest w UE.

Aby chronić dane osobowe użytkownika, zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych z podmiotem Amazon Web Services EMEA SARL w sposób zgodny z art. 28 RODO. W przypadku poszczególnych meczy pomiędzy graczami na czas trwania danego meczu (ok. 20 minut) używane są serwery lokalne zwane serwerami walk (również należące do podmiotu Amazon), które mogą się znajdować w różnych regionach świata. Są one uruchamiane na początku meczu, a następnie ponownie wyłączane. Żadne dane nie są tam trwale przechowywane. Serwery walk są wybierane automatycznie w zależności od lokalizacji gracza oraz opóźnień.

Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych z podmiotem Amazon zgodnie z art. 28 RODO, aby chronić dane osobowe użytkownika. Ponadto uzgodniliśmy z podmiotem Amazon standardowe klauzule umowne.

Nasza witryna internetowa, w której publikowane są tablice wyników, jest hostowana przez podmiot SiteGround Spain S.L., C/ Serrano 1, 5°, 28001 Madrid, Hiszpania. Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych z podmiotem SiteGround.

IX. Osadzone filmy YouTube

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

W naszej witrynie internetowej używamy osadzonych filmów YouTube. YouTube to usługa podmiotu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia („Google Ireland”). Gdy użytkownik łączy się z witryną z osadzonym filmem YouTube, jego adres IP zostaje przesłany do podmiotu Google Ireland, aby umożliwić wyświetlenie podglądu filmu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prezentowanie funkcjonalnej i interesującej oferty internetowej poprzez integrację filmów dostarczanych przez strony trzecie.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystamy z funkcji osadzonych filmów YouTube, aby udostępnić użytkownikowi łatwy i wygodny sposób oglądania treści wideo oferowanych w serwisie YouTube.

4. Czas przechowywania

Adres IP nie jest przechowywany w celu udostępnienia filmu. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Ireland można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

5. Odbiorca

Odbiorcą adresu IP jest Google Ireland. Podmiot Google Ireland sam jest administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do przetwarzania danych.

X. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane stronom trzecim wyłącznie w przypadkach wyszczególnionych w niniejszej polityce lub jeśli w sposób wyraźny informujemy o tym użytkownika w innym miejscu. Ponadto w celu świadczenia naszych usług korzystamy czasem z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających (art. 28 RODO) (np. dostawców usług hostingowych lub dostawców poczty elektronicznej). Jednak podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.