A. DEKLARACJA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA GRY THE CYCLE STUDIA YAGER DEVELOPMENT

Informacje zawarte w niniejszej deklaracji mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych na naszej platformie „thecycle.game” oraz gry „THE CYCLE” i zostały przedstawione w szczególności, aby poinformować użytkownika o jego prawach, zakresie i celach przetwarzania danych, ich odbiorcach, podstawach prawnych i okresach przechowywania. Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”), w tym imię i nazwisko, adres lub adres e-mail. „Przetwarzanie” danych osobowych oznacza w szczególności gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i przesyłanie takich danych.

I. NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych w myśl Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich, a także innych rozporządzeń dotyczących ochrony danych, jest: YAGER Development GmbH
Pfuelstraße 5
10997 Berlin
Niemcy Telefon: +49 30 695976-60
Faks: +49 30 695976-80
contact (at) yager.de

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: YAGER Development GmbH
– Inspektor ochrony danych –
Pfuelstraße 5
10997 Berlin
Niemcy privacy (at) yager.de

III. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej przez osobę, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. b RODO. Powyższe postanowienie dotyczy również operacji przetwarzania niezbędnych do realizacji środków przedumownych. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega spółka, podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej spółki lub osoby trzeciej i jeśli interesy, prawa podstawowe i swobody osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wyżej wspomnianymi interesami, podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

2. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone w momencie wygaśnięcia celu, do którego były przechowywane. W niektórych przypadkach dane mogą być przechowywane, jeśli zezwalają na to rozporządzenia, przepisy lub inne postanowienia europejskiego lub krajowego ustawodawcy, którym podlega administrator danych.

IV. DOSTARCZANIE WITRYNY I TWORZENIE PLIKÓW DZIENNIKÓW

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego urządzenia używanego do wyświetlania witryny (komputera, smartfona, tabletu itp.). Gromadzone są następujące dane:

 • adres IP urządzenia używanego do wyświetlania witryny,
 • informacje o typie i wersji używanej przeglądarki,
 • system operacyjny urządzenia używanego do wyświetlania witryny,
 • odsyłający adres URL,
 • data i godzina dostępu.

Dane są również przechowywane w plikach dzienników naszego systemu. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dzienników jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do dostarczania witryny na urządzenie użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Dane są przechowywane w plikach dzienników, aby zapewnić sprawne działanie witryny. Ponadto używamy danych do optymalizacji witryny i zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów IT. Nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych również wynikają z tych celów.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy przestaną być niezbędne do celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby dostarczania witryny dzieje się tak po zakończeniu danej sesji. Jeśli dane są przechowywane w plikach dzienników, sytuacja ta nastąpi najpóźniej po upływie siedmiu dni. Dalsze przechowywanie jest możliwe, jednak w tym przypadku adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane tak, aby uniemożliwić identyfikację osoby uzyskującej dostęp do witryny.

V. ZAPYTANIA UŻYTKOWNIKA WYSYŁANE POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY I POCZTĘ E-MAIL

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W naszej witrynie zamieszczono formularz kontaktowy służący do kontaktu z nami. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania są przesyłane i zapisywane, włącznie z godziną przesłania zapytania. Ponadto przechowywany jest adres IP używanego urządzenia. Użytkownik może również skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail podany w witrynie. W tym przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane poprzez pocztę e-mail.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO i, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest obsługa zapytań, w szczególności próśb o pomoc techniczną dotyczącą gry, oraz innych pytań. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do celów kontaktowych. Cele te stanowią również nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy wygaśnie cel, dla którego je zebrano. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz przesłanych pocztą e-mail sytuacja taka nastąpi, gdy dana rozmowa z użytkownikiem dobiegnie końca. Rozmowa dobiega końca, gdy okoliczności wskazują, że będąca przedmiotem rozmowy kwestia została rozwiązana. Jeśli w toku komunikacji mailowej zebrano dane, które jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względu na przepisy podatkowe, handlowe lub inne, dane te nie zostaną usunięte do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego zachowania lub okresu przechowywania. Podstawą prawną takiego przechowywania danych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

VI. REJESTRACJA

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W naszej witrynie oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji w grze poprzez podanie danych osobowych, które są wpisywane w masce wprowadzania, a następnie przesyłane do nas i zapisywane. Nie będą one przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • adres e-mail.

W momencie rejestracji przechowywane są również następujące dane:

 • adres IP urządzenia użytkownika,
 • data i godzina rejestracji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna w celu wykonania umowy z użytkownikiem i/lub realizacji środków przedumownych. Użytkownik i spółka Yager Development GmbH zawierają umowę o korzystanie z gry THE CYCLE (więcej informacji zawarto w regulaminie gry THE CYCLE). Przekazane dane osobowe są używane do identyfikacji użytkownika poprzez utworzenie jego konta. Utworzenie konta użytkownika pozwala użytkownikowi uczestniczyć w grze online THE CYCLE.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy wygaśnie cel, dla którego je zebrano. W przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji sytuacja taka następuje zazwyczaj, gdy umowa z użytkownikiem zostaje rozwiązana, a jego konto zostaje usunięte. Jeśli w toku rejestracji zebrano dane, które jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względu na przepisy podatkowe, handlowe lub inne, dane te nie zostaną usunięte do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego zachowania lub okresu przechowywania. Podstawą prawną takiego przechowywania danych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może anulować rejestrację w dowolnej chwili, pisząc na następujący adres: E-mail: support@yager.de Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub realizacji środków przedumownych bądź jeśli istnieją zobowiązania prawne do przechowywania danych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim nie uniemożliwiają tego zobowiązania umowne lub prawne. Jeśli usunięcie nie jest możliwe, przetwarzanie danych może zostać ograniczone.

VII. BIULETYN

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jeśli użytkownik zarejestruje się w naszej witrynie i poda nam swój adres e-mail, możemy później użyć go w celu wysyłania użytkownikowi regularnych biuletynów z aktualnościami dotyczącymi gry THE CYCLE (np. o łatkach, aktualizacjach, wydarzeniach społeczności, specjalnych promocjach itp.). Podczas rejestracji przesyłane są nam następujące dane z maski wprowadzania:

 • adres e-mail.

Ponadto w momencie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • adres IP urządzenia używanego do uzyskania dostępu do formularza rejestracji,
 • data i godzina rejestracji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną wysyłania biuletynu i związanego z tym przetwarzania adresu e-mail jest art. 6, par. 1, lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

W tym zakresie gromadzenie adresu e-mail użytkownika ma na celu dostarczanie biuletynu. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach rejestracji ma na celu zapobieganie nadużywaniu usług lub używanego adresu e-mail. Cele te stanowią również nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia celu, dla którego je zebrano. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany do momentu, gdy użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu biuletynu. Jeśli potrzebujemy adresu e-mail użytkownika do innych celów (szczegóły przedstawiono w niniejszej deklaracji prywatności danych), zamiast usunięcia danych ograniczymy odpowiednio ich przetwarzanie, np. nie będziemy używać adresu e-mail do wysyłania biuletynu. Inne dane osobowe zebrane podczas rejestracji są co do zasady usuwane po siedmiu dniach.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w dowolnej chwili zgłosić sprzeciw wobec wysyłania biuletynu. Można to zrobić za pośrednictwem łącza umieszczonego w każdym biuletynie. Ponadto użytkownik może anulować subskrypcję biuletynu z poziomu ustawień konta. Zgłoszenie sprzeciwu nie ponosi za sobą żadnych kosztów oprócz kosztów przesłania danych według podstawowych taryf.

6. Odbiorcy danych i przesyłanie do państwa trzeciego

W ramach procesu wysyłania biuletynu przekażemy adres e-mail użytkownika do spółki ActiveCampaign (“ActiveCampaign”), LLC, 1 North Dearborn St, 5th Floor, Chicago, IL 60602 USA. (dostawcy platformy dystrybucji biuletynów o nazwie „ActiveCampaign”). ActiveCampaign, LLC jest dostawcą usługi zarządzania biuletynami, który przejmuje od nas obowiązki związane z wysyłaniem naszego biuletynu jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy (patrz art. 28 RODO).

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez tę spółkę w Stanach Zjednoczonych w naszym imieniu w zakresie wysyłania biuletynu. Przesyłanie danych do spółki ActiveCampaign, LLC w Stanach Zjednoczonych będących państwem trzecim w rozumieniu RODO jest dozwolone zgodnie z art. 44, 45 RODO, ponieważ odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniany w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do tej spółki.

Na podstawie art. 25, ust. 6 dyrektywy w sprawie danych osobowych UE z 1995 r. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony w postaci tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności UE-USA jest międzyrządowym porozumieniem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.

Porozumienie to reguluje ochronę danych osobowych przesyłanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Procedura samocertyfikacji obowiązująca spółki będące pod nadzorem organów Stanów Zjednoczonych zapewnia, że tylko spółki przestrzegające zasad ochrony danych na poziomie UE przetwarzają dane osobowe przesyłane z UE do Stanów Zjednoczonych.

Spółka ActiveCampaign, LLC jest certyfikowana zgodnie z wymogami Tarczy Prywatności UE-USA. Zapewnia to odpowiedni poziom ochrony dla docelowych odbiorców pomimo braku uchwały Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony w rozumieniu art. 45 RODO.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA GRY

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W ramach dostarczania gry śledzimy określone wpisy. W trybie gry przetwarzane i przechowywane są następujące dane:

 • zachowanie użytkownika,
 • zachowanie dotyczące zakupów,
 • informacje o używanych systemach operacyjnych i parametrach sprzętowych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO i, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest techniczne wdrożenie i dostarczanie, a także obsługa gry i doskonalenie naszych usług.
Cele te stanowią również nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu celu, dla którego je zebrano. Sytuacja taka następuje w momencie, gdy dane nie są już wymagane do użytkowania i dostarczania gry, przykładowo jeśli użytkownik usunął swoje konto i nie ma żadnych innych powodów do przechowywania danych.
Jeśli w toku działalności dotyczącej gry zebrano dane, które jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względu na przepisy podatkowe, handlowe lub inne, dane te nie zostaną usunięte do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego zachowania lub okresu przechowywania. Podstawą prawną takiego przechowywania danych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

IX. OSADZONE FILMY YOUTUBE

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasze witryny wyświetlają osadzone filmy YouTube. YouTube to usługa spółki Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Funkcja osadzonych filmów YouTube wykorzystuje pliki cookie umieszczane na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik ma konto YouTube, spółka Google może powiązać go z jego kontem YouTube. Ponieważ aktywowaliśmy tryb prywatny dla osadzonych filmów YouTube, jest to możliwe tylko w przypadku, gdy użytkownik kliknie film YouTube. Informacje utworzone przez pliki cookie są przesyłane przez spółkę Google na serwer w Stanach Zjednoczonych w celu oceny i na nim przechowywane. Spółka Google nie powiąże tych informacji z jakimikolwiek innymi gromadzonymi przez nią informacjami.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Używamy funkcji osadzonych filmów YouTube w szczególności do wyświetlania użytkownikowi treści wideo oferowanych przez serwis YouTube. Pozwala nam to przedstawiać użytkownikowi treści wideo równocześnie w naszej witrynie i w serwisie YouTube oraz umożliwia sprawniejsze działanie naszej witryny. Cele te stanowią również nasze uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych.

4. Czas przechowywania i możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika i stamtąd przesyłane do naszej witryny. W rezultacie użytkownik sprawuje również pełną kontrolę nad sposobem wykorzystywania plików cookie. Może on wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnej chwili, proces ten może być też realizowany automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej witryny, korzystanie z wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie może być niemożliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez spółkę Google danych utworzonych przez pliki cookie i związanych z użytkowaniem przez niego witryn oraz zapobiec przetwarzaniu tych danych przez spółkę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://www.google.com/settings/ads/plugin Więcej informacji na temat praktyk z zakresu ochrony prywatności spółki Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

5. Odbiorca danych i przesyłanie do państwa trzeciego

Odbiorcą danych jest spółka Google. W przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do Stanów Zjednoczonych, przesyłanie do spółki Google w Stanach Zjednoczonych będących państwem trzecim w rozumieniu RODO jest dozwolone zgodnie z art. 44, 45 RODO, ponieważ na terenie Stanów Zjednoczonych zapewniany jest odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do tej spółki. Szczegółowe informacje na temat Tarczy Prywatności można znaleźć w rozdziale VII, pkt 6 niniejszej Polityki prywatności.

X. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszej witryny i oferowanych możliwości kontaktu korzystamy z innych usługodawców, w tym dostawców usług hostingu i poczty e-mail, każdy z siedzibą w Unii Europejskiej, którzy przetwarzają przechowywane przez nich dane wyłącznie w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające na mocy art. 28 RODO.

XI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane, jest on osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i ma następujące prawa względem administratora (w przypadku spełnienia dodatkowych warunków regulowanych określonymi przepisami, jeżeli dotyczy):

 • prawo dostępu na mocy art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania na mocy art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) na mocy art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania na mocy art. 18 RODO,
 • prawo do powiadomienia na mocy art. 19 RODO,
 • prawo do przenoszalności danych na mocy art. 20 RODO,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu na mocy art. 21 RODO,
 • prawo do niepodlegania decyzji podjętej wyłącznej na podstawie automatycznego przetwarzania na mocy art. 22 RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na mocy art. 7, ust. 3 RODO.

Aby egzekwować te prawa, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków administracyjnych lub sądowych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywa, pracuje lub w którym podejrzewa, że doszło do naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza postanowienia RODO.