Umowa licencyjna użytkownika końcowego „The Cycle”

Regulamin
YAGER Development GmbH

Poniższy regulamin można w dowolnej chwili pobrać i zachować lub wydrukować.

Spis treści

§ 1 Zakres
§ 2 Definicje
§ 3 Dostawca i partner ds. realizacji
§ 4 Specyfikacje i ograniczenia dotyczące użytkowania, funkcji w grze, Wirtualnych korzyści i Waluty premium
§ 4.2 Urządzenia i osoby uprawnione do gry, ograniczenia
§ 4.3 Gatunek
§ 4.4 Funkcje w grze i Wirtualne korzyści
§ 4.5 Ogólne zasady dotyczące Wirtualnych korzyści
§ 5 Wymogi użytkowania
§ 6 Koszty i dodatkowe koszty
§ 7 Język umowy
§ 8 Rejestracja, zawarcie umowy
§ 8.1 Rejestracja
§ 9 Sklep gry, zawarcie umowy
§ 9.1 Procedura „zakupów”
§ 9.2 Zakup i czerpanie Wirtualnych korzyści
§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 11 Konto użytkownika
§ 12 Przyznanie praw przez użytkowników, treści
§ 13 Ogólne zobowiązania dotyczące postępowania i treści użytkowników
§ 14 Ochrona przed oszukiwaniem i monitorowanie sposobu użytkowania gry i wyników w niej
§ 15 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy, blokowanie i wyłączenie dostępu (sankcje)
§ 16 Odpowiedzialność
§ 17 Dostępność
§ 18 Informacje dla konsumenta
§ 19 Ochrona danych, zasady ochrony danych
§ 20 Prawo właściwe

§ 1 Zakres

 • 1.1 Spółka YAGER Development GmbH, Pfuelstraße 5, 10997 Berlin, Niemcy, („YAGER”, „my” lub „nas”) obsługuje grę online i portal gry The Cycle. Portal gry składa się z witryny thecycle.game („Witryna”) oraz rozgrywanej w sesjach wieloosobowych online gry typu „strzelanka”, w której gracze rywalizują ze sobą i wykonują zadania („The Cycle” lub „Gra”).
 • 1.2 Witryna zawiera szeroki zakres informacji na temat naszej Gry, w tym społeczność online („Społeczność”), która w przyszłości pozwoli graczom („Użytkownicy”) utworzyć stronę profilową, w szczególności na forum, wysyłać wiadomości do innych Użytkowników, przesyłać multimedia takie jak zdjęcia i teksty oraz używać innych funkcji. Gra i Witryna wraz z ich zawartością i funkcjami są zwane łącznie Usługami.
 • 1.3 YAGER korzysta ze sklepu Epic Games Store, usługi osoby trzeciej zapewnianej przez spółkę Epic Games (patrz definicje poniżej), w celu umożliwiania zakupów w grze i poza nią („Sklep gry”). Aby grać w Grę, Użytkownik musi utworzyć Konto Epic Games (zgodnie z definicją poniżej, patrz również punkt 4.1 poniżej) i jego używać. Dla uniknięcia wątpliwości YAGER jako spółka nie jest stowarzyszona ze spółką Epic Games i nie sprawuje kontroli nad działaniem i warunkami korzystania z Konta Epic Games oraz programu uruchamiającego Epic Games ani usługami i regulaminami Epic Games. Warunki te mają jednak bezpośrednie zastosowanie do relacji między spółką YAGER a Użytkownikiem.
 • 1.4 Niniejszy ogólny regulamin („Regulamin”) dotyczy każdego Użytkownika Gry, Sklepu gry i/lub Witryny. Stosunek umowny między spółką YAGER a Użytkownikami jest regulowany wyłącznie przez ten Regulamin w wersji obowiązującej w momencie zawarcia niniejszej umowy („Umowa”).
 • 1.5 Kolidujące ze sobą lub rozbieżne warunki Użytkowników nie stanowią części Umowy i nie zostaną zaakceptowane, chyba że za wyraźną, pisemną zgodą spółki YAGER.
 • 1.6 Powyższe postanowienie dotyczy również sytuacji, gdy spółka YAGER realizuje swoje usługi bez zastrzeżenia i będąc w pełni świadomą kolidujących ze sobą lub rozbieżnych warunków Użytkowników. Dodatkowe dokumenty, takie jak zasady gry, zasady korzystania z usługi, wymogi uczestnictwa i zasady komunikacji, np. zasady forum (w niniejszym Regulaminie łącznie zwane „Zasadami gry”) mogą zostać opublikowane w naszej Witrynie lub w Grze. Uczestnictwo Użytkownika oznacza akceptację tych Zasad gry, które będą dla niego wiążące.
 • 1.7 W przypadku sprzeczności między niniejszym Regulaminem a Zasadami gry moc rozstrzygającą ma Regulamin.
 • 1.8 YAGER może zmienić niniejszy Regulamin w odniesieniu do przyszłego użytkowania. O ile Użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na zmianę Regulaminu (patrz niżej), spółka YAGER dokona jego zmiany z zastosowaniem następującej procedury: spółka YAGER powiadomi Użytkownika o zmianach w formie tekstowej (np. poprzez wiadomość e-mail lub powiadomienie na Koncie Użytkownika). Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takich zmian w Regulaminie zgodnie z następującymi postanowieniami: Użytkownik musi poinformować spółkę YAGER o sprzeciwie wobec zmianach w Regulaminie („Modyfikacje”) w ciągu sześciu (6) tygodni od otrzymania od spółki YAGER powiadomienia o Modyfikacjach („Powiadomienie o Modyfikacjach”). Powyższy termin uznaje się za dotrzymany, jeśli spółka YAGER otrzyma zawiadomienie o sprzeciwie w terminie. Jeśli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w tym terminie, Modyfikacje zostaną uznane za przyjęte, a zmieniony Regulamin stanie się integralną częścią umowy z Użytkownikiem. Powiadomienie o Modyfikacjach będzie wyraźnie wskazywało ten skutek, formę i termin zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu w należnej formie i w terminie Regulamin pozostanie w mocy w niezmienionej postaci. W takim przypadku spółka YAGER może rozwiązać umowę z Użytkownikiem zgodnie z punktem 14.5.1. 1.9 Bez względu na powyższą procedurę pasywnej zmiany i oprócz niej, niniejszy Regulamin można zmienić również poprzez udzielenie wyraźnej zgody. Jeśli Użytkownik potwierdzi nowy regulamin, na przykład w oknie wyskakującym, taki regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w nowej treści regulaminu, a jeśli nie określono takiego terminu, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2 Definicje

 • Użytkownik: Użytkownik jest osobą fizyczną, która utworzyła Konto. Zaimki rodzaju męskiego używane w odniesieniu do Użytkowników oznaczają Użytkowników każdej płci.
 • Konto użytkownika: Konto użytkownika to unikalny numer identyfikacyjny przypisany każdemu użytkownikowi w Grze przez nasz system wewnętrzny. Umożliwia on identyfikację użytkownika.
 • Epic Games: spółka Epic Games, Inc. i jej spółki stowarzyszone, w tym w szczególności Epic Games International, S.à r.l. , która obsługuje transakcje poza Stanami Zjednoczonymi. Szczegóły można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi i Zasadach ochrony prywatności Epic Games: https://www.epicgames.com/store/de/ YAGER jako spółka nie jest stowarzyszona ze spółką Epic Games, ale korzysta tylko z jej usług na mocy osobnej umowy.
 • Konto Epic Games: Konto Epic Games to połączenie adresu e-mail i hasła, które osoba fizyczna może utworzyć u spółki Epic Games za pośrednictwem jej strony rejestracji.
 • Sklep Epic Games Store: sklep internetowy, w którym można kupić cyfrowe i wirtualne produkty oraz przedmioty takie jak Wirtualne korzyści (zgodnie z definicją poniżej). Sklep Epic Games Store nie jest zapewniany przez spółkę Yager, a spółkę Epic Games działającą w charakterze zewnętrznego usługodawcy.
 • Gra: gra The Cycle
 • Sklep gry: oznacza Sklep znajdujący się w Grze lub w Witrynie, w którym Użytkownicy mogą nabyć Wirtualne korzyści za prawdziwe pieniądze. Spółka YAGER korzysta ze sklepu Epic Games Store, zgodnie z definicją powyżej.
 • Zakup: pojęcie „zakup” (użyte w związku z Wirtualnymi korzyściami) nie stanowi zakupu w myśl teorii prawnej; przyznaje on tylko Użytkownikowi prawo do korzystania z odpowiedniego obiektu/usługi w Grze przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
 • Oprogramowanie: wszelkie związane z grą komputerową oprogramowanie The Cycle. Może ono obejmować multimedia, drukowane materiały medialne oraz dokumentację internetową lub elektroniczną.
 • Urządzenie: komputer lub inne umożliwiające granie urządzenie, na którym Gra jest używana.
 • Wirtualna korzyść: Wirtualna korzyść oznacza dostępne na Koncie Wirtualne waluty, opcje personalizacji Postaci, atuty kosmetyczne, pakiety gry oraz inne funkcje lub atuty, które Użytkownik może, zależnie od sytuacji, zdobyć poprzez grę, kupić za prawdziwe pieniądze lub wirtualną walutę, otrzymać od spółki YAGER lub uzyskać w inny sposób.
 • Wirtualna własność: Wirtualna własność oznacza przedmioty w grze. Wirtualna waluta: Wirtualna waluta oznacza walutę, której można używać w grze. Obejmuje to Kredyty („Waluta meczy”) i Aurum („Waluta premium”).
 • Sklep: oznacza ogólnie, zależnie od sytuacji, część Witryny lub Gry, która jest połączona ze sklepem Epic Games Store, gdzie Użytkownicy mogą kupować Wirtualne korzyści.

§ 3 Dostawca i partner ds. realizacji

YAGER Development GmbH
Pfuelstraße 5
10997 Berlin
Niemcy Dyrektorzy uprawnieni do występowania w imieniu spółki (Geschäftsführer): Timo Ullmann, Phillip Schellbach (dyrektorzy zarządzający) Amtsgericht Berlin Charlottenburg – HRB 78261 B
USt-IdNr. DE212404124 Telefon: +49 30 695976-60
Witryna internetowa: https://thecycle.game
E-mail: support@yager.de

§ 4 Specyfikacje i ograniczenia dotyczące użytkowania, funkcji w grze, Wirtualnych korzyści i Waluty premium

 • 4.1 Spółka YAGER zapewnia dostęp do Witryny i Gry. YAGER korzysta z Usług osób trzecich, takich jak system Konta Epic Games i sklep Epic Games Store. Użytkownik może grać w Grę po utworzeniu konta Epic Games, pobraniu programu uruchamiającego Epic Games, a następnie pobraniu i zainstalowaniu za jego pośrednictwem oprogramowania Klienta gry.
 • 4.2 Urządzenia i osoby uprawnione do gry, ograniczenia
  • 4.2.1 Początkowo Gra zostanie wydana w wersji na komputery PC z systemem Windows i będzie dostępna przez rok wyłącznie w sklepie Epic Games Store. W przyszłości Gra może być dostępna na innych platformach niż komputery PC z systemem Windows, w tym między innymi na konsolach do gier lub urządzeniach mobilnych.
  • 4.2.2 Tylko osoby fizyczne mogą zarejestrować się w Grze i utworzyć Konto Epic Games zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Epic Games. Po zarejestrowaniu i utworzeniu Konta Epic Games Użytkownicy mogą grać w Grę zgodnie z Zasadami gry. Usługi są przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych, wszelkie korzystanie z Usług do celów komercyjnych jest zabronione, o ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie lub Zasadach gry. Promowanie Gry w serwisach YouTube, Twitch lub w innych witrynach do udostępniania filmów lub strumieniowania jest dozwolone, ale wedle własnego uznania możemy w dowolnej chwili wycofać tę zgodę, powiadamiając o tym Użytkownika na piśmie.
  • 4.2.3 W Grze mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie lub osoby, których prawni opiekunowie wyrazili zgodę na takie użytkowanie. Rejestrując się w naszych Usługach, Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią o zdolności prawnej lub że jego prawni opiekunowie wyrazili stosowną zgodę. Jeśli Użytkownik jest osobą niepełnoletnią, konieczna jest zgoda opiekuna prawnego. Mamy prawo w dowolnej chwili zażądać pisemnego potwierdzenia pełnoletności Użytkownika lub pisemnej zgody opiekuna prawnego. Gdy tylko Użytkownik użyje swojego Konta użytkownika po osiągnięciu pełnoletniości, wszystkie związane z nim umowy zawarte przed osiągnięciem pełnoletniości zostają uznane za zaakceptowane pod warunkiem, że Użytkownik nie wycofa zgody udzielonej spółce YAGER w ciągu dwóch tygodni od osiągnięcia pełnoletniości.
  • 4.2.4  Ograniczenie dotyczące strumieniowania zawartości Gry: co do zasady Użytkownik ani jakakolwiek osoba trzecia nie ma prawa strumieniować rozgrywki lub zawartości Gry wyłącznie dla własnych subskrybentów (zakaz strumieniowania wyłącznie dla subskrybentów), w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, zakazuje się odpłatnego strumieniowania.
 • 4.3 Gatunek Gra stanowi rozgrywaną w sesjach wieloosobowych online grę typu „strzelanka”, w której gracze rywalizują ze sobą i wykonują zadania w fikcyjnym świecie.
 • 4.4 Funkcje w grze i Wirtualne korzyści Użytkownik może nabyć w Sklepie gry za prawdziwe pieniądze Wirtualne korzyści, które może czerpać w Grze. Spółka YAGER może ograniczyć przyznanie lub użytkowanie Wirtualnych korzyści zależnie od kraju zamieszkania Użytkownika lub innych czynników. YAGER może oferować możliwość zakupu Wirtualnych korzyści w Sklepie gry za prawdziwe pieniądze i czerpania Wirtualnych korzyści bezpośrednio za uiszczenie opłaty. Użytkownik zostanie wyraźnie powiadomiony, jeśli oferowana usługa nie jest darmowa i poinformowany o prawie odstąpienia od umowy (jeżeli dotyczy). Spółka YAGER informuje Użytkownika o odpowiednich funkcjach, wymogach i cenach Wirtualnych korzyści przed ich zakupem. Wirtualne korzyści są dostępne po uiszczeniu płatności przez Użytkowników, w niektórych przypadkach, zależnie od dostępności, w formie wirtualnej waluty lub prawdziwych pieniędzy. Uwaga: niektóre Wirtualne korzyści mogą również mieć postać elementów rozgrywki lub pakietu gry.
  • 4.4.1 Waluta premium
   • 4.4.1.1 Użytkownik może nabyć Walutę premium o nazwie Aurum za prawdziwe pieniądze. Aurum pozwala kupić w grze Wirtualne korzyści, takie jak Przedmioty kosmetyczne i inne treści lub usługi, które możemy oferować.
 • 4.5 Ogólne zasady dotyczące Wirtualnych korzyści
  • 4.5.1 Użytkownik może nabyć treści i Wirtualne korzyści w grze tylko od spółki YAGER (lub dowolnej osoby fizycznej lub osoby trzeciej upoważnionej do tego przez spółkę YAGER) i zabrania mu się nabywania lub podejmowania prób nabycia treści od jakiejkolwiek innej osoby. Użytkownikom zabrania się sprzedawania, kupowania, wynajmowania, oferowania, przyjmowania, rozpowszechniania lub kopiowania Wirtualnych korzyści, w tym Wirtualnej waluty, zarówno w Grze, jak i poza nią, w jakiejkolwiek formie, od/na rzecz osób trzecich, chyba że wyraźnie zezwolono na to w niniejszym Regulaminie lub Zasadach gry. Zapewniany przez Grę lub spółkę YAGER system gry pozwalający handlować Wirtualnymi korzyściami Gry stanowi wyjątek od tej reguły. W tym przypadku przenoszenie Wirtualnych korzyści z jednego Użytkownika na innego jest dozwolone tylko, jeśli takie przeniesienie, bez względu na to, czy ma miejsce w Grze, czy poza nią, odbywa się bez żadnej formy świadczenia lub ze świadczeniem, jeśli świadczenie to obejmuje wyłącznie Wirtualną własność lub Wirtualną walutę Gry, która jest przenoszona wewnątrz samej Gry lub za pośrednictwem funkcji zapewnionej przez Grę. Nabywanie Wirtualnych korzyści w zamian za jakiekolwiek świadczenie inne niż Wirtualna własność lub Wirtualna waluta Gry jest wyraźnie zabronione. Jeśli Użytkownik handluje Wirtualnymi korzyściami lub sprzedaje je na dużą skalę, nie otrzymując porównywalnej wartości w Grze, przyjmuje się, że narusza on tę zasadę. Użytkownik ma prawo dostarczyć dowód na to, że nie dopuścił się wspomnianego naruszenia.
  • 4.5.2 Wirtualne korzyści dostępne do nabycia za prawdziwe pieniądze można również często zdobyć w grze na inne sposoby, na przykład kupując je za Wirtualną walutę. W przypadku gdy Wirtualną korzyść zakupiono początkowo za prawdziwe pieniądze dla danego Konta, uznaje się ją za zakupioną za prawdziwe pieniądze wyłącznie w odniesieniu do tego Konta. Co do zasady Wirtualne korzyści kupione za prawdziwe pieniądze na danym Koncie nie liczą się jako kupione za prawdziwe pieniądze na żadnym innym Koncie, na którym przykładowo uzyskano daną korzyść poprzez handel w grze. Jeśli na Koncie zakupiono określoną Wirtualną korzyść za prawdziwe pieniądze, ale uzyskano lub zostanie uzyskane więcej tej Wirtualnej korzyści poprzez metody dostępne w grze, wówczas za każdym razem, gdy część takiej Wirtualnej korzyści na danym Koncie zostanie przeniesiona, użyta, wymieniona, utracona lub wydana, uznaje się, że części Wirtualnej korzyści, które nabyto na tym Koncie za prawdziwe pieniądze, zostały wykorzystane w pierwszej kolejności. W żadnym przypadku nie mamy obowiązku ani nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu zwrotu pieniędzy lub rekompensaty na rzecz Użytkownika w związku z jakimikolwiek Wirtualnymi korzyściami, których nie zakupiono za prawdziwe pieniądze w myśl powyższej definicji.
  • 4.5.3 Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie ma żadnego udziału finansowego bądź innego w jakichkolwiek funkcjach lub treściach Gry, w tym między innymi w utworzonych przez niego Kontach lub jakichkolwiek Wirtualnych korzyściach.
  • 4.5.4 Co do zasady Użytkownicy mogą czerpać Wirtualne korzyści zakupione za prawdziwe pieniądze tylko po wyrażeniu zgody i przyjęciu do wiadomości, przed zakupem, że tracą prawo do odstąpienia od umowy.
  • 4.5.5 Nie obowiązują procedury dotyczące zwrotu Wirtualnych korzyści. Wirtualnych korzyści nabytych za wirtualną walutę lub prawdziwe pieniądze nie można wymienić z powrotem na wirtualną walutę lub prawdziwe pieniądze, z zastrzeżeniem jakichkolwiek przypadków regulowanych niniejszym Regulaminem.
  • 4.5.6 Spółka YAGER może zmienić funkcje Gry wedle własnego zasadnego uznania, chyba że zmiany te zostaną uznane prawnie za nieakceptowalne dla Użytkowników, a także przestać oferować swoje usługi, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozwiązania niniejszej Umowy. Spółka YAGER ma prawo w dowolnej chwili obniżyć i/lub podwyższyć ceny Wirtualnych korzyści w odniesieniu do przyszłości oraz tworzyć i sprzedawać nowe Wirtualne korzyści.
  • 4.5.7 Spółka YAGER może, wedle własnego wyłącznego uznania, wprowadzać regularnie zmiany w równoważeniu Gry. Obejmuje to między innymi moc określonych przedmiotów, projekt świata gry, funkcje gry oraz całość wirtualnej gospodarki. Nie będziemy zobowiązani do wypłacenia z tego tytułu jakiejkolwiek rekompensaty w grze lub poza nią.
  • 4.5.8 Spółka YAGER może udostępniać Użytkownikowi treści i Wirtualne korzyści Gry tylko, jeśli posiadanie przez Użytkownika dostępu do takich treści jest zgodne z prawem obowiązującym w jego kraju urodzenia lub miejscu zamieszkania.
  • 4.5.9 Spółka YAGER nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że jakiekolwiek treści lub Wirtualne korzyści Gry będą dostępne zawsze i we wszystkich krajach lub regionach, chyba że spółka YAGER wyraźnie udzieli takiej gwarancji w odniesieniu do określonych treści.

§ 5 Wymogi użytkowania

 • 5.1 Granie w Grę wymaga pobrania Gry ze sklepu Epic Games Store i stałego dostępu do Internetu oraz odpowiedniego urządzenia, na którym można grać w Grę. Wymagania systemowe zależą od systemu operacyjnego Użytkownika. Na daną chwilę w Grę można grać na komputerze PC z systemem Windows. W przyszłości możemy wprowadzić obsługę dla innych platform. Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych są publikowane w Witrynie i dostępne pod adresem https://thecycle.game/faq/.
 • 5.2 Wymagania systemowe będę rosnąć wraz z postępem technologicznym. Oznacza to, że starsze urządzenia, które obecnie spełniają minimalne wymagania sprzętowe Gry, mogą nie być obsługiwane w przyszłości.

§ 6 Koszty i dodatkowe koszty

 • 6.1 Aby grać w Grę, Użytkownicy muszą założyć Konto Epic Games i pobrać program uruchamiający Epic Games.
 • 6.2 Kupując Wirtualne korzyści za prawdziwe pieniądze poprzez Sklep gry, Użytkownicy zawierają umowę z operatorem Sklepu gry (np. spółką Epic Games w przypadku sklepu Epic Games Store) i zobowiązują się tym samym do zapłacenia ceny podanej w Sklepie gry. Jeśli zakupu dokonuje się poprzez zewnętrznego dostawcę usług płatności, Użytkownicy muszą ponieść koszty związane z takim zakupem (jak określono w Sklepie gry).
 • 6.3 Dostęp do Witryny jest darmowy. Użytkownicy mogą ponieść koszty związane z połączeniem internetowym i Sklepem gry, zależnie od umowy zawartej przez nich z dostawcą usług komórkowych, internetowych lub innych połączeń.

§ 7 Język umowy

 • 7.1 Językiem niniejszej Umowy jest angielski. Umowa może być dostępna w innych wersjach językowych.
 • 7.2 W przypadku rozbieżności między wersją angielską Umowy a jej tłumaczeniem na inny język, moc rozstrzygającą ma wersja angielska.

§ 8 Rejestracja, zawarcie umowy

 • 8.1 Rejestracja
  • 8.1.1 Użytkownicy muszą zarejestrować się i utworzyć Konto Epic Games. Konto można utworzyć, wypełniając formularz rejestracji w witrynie Epic Games poprzez wprowadzenie żądanych informacji. Spółka Epic Games może również wymagać zastosowania procedury, w ramach której adres e-mail Użytkownika zostanie zweryfikowany poprzez otwarcie łącza potwierdzającego wysłanego przez spółkę Epic Games drogą mailową.
  • 8.1.2 Podczas rejestracji u spółki Epic Games na potrzeby Gry THE CYCLE Użytkownicy akceptują warunki korzystania z usługi, w tym w szczególności Umowę licencyjną użytkownika końcowego YAGER/Warunki korzystania z Gry THE CYCLE dostępne pod łączem oraz zasady ochrony prywatności. 8.1.3 Jak opisano wyżej (patrz punkt 1.3), YAGER jako spółka nie jest stowarzyszona ze spółką Epic Games i nie sprawuje kontroli nad działaniem i warunkami korzystania z Konta Epic Games oraz programu uruchamiającego Epic Games ani usługami i regulaminami Epic Games, ale korzysta z usług Epic Games jako zewnętrznego usługodawcy w celu dostarczania własnych usług.

§ 9 Sklep gry, zawarcie umowy

 • 9.1 Procedura „zakupów”
  • 9.1.1 Za pośrednictwem Sklepu gry (dostarczanego w postaci sklepu Epic Games Store, patrz punkt 1.3 powyżej) Użytkownicy mają odpłatny dostęp do Wirtualnych korzyści, które można nabyć za wirtualne pieniądze. Użytkownicy mogą wejść do Sklepu gry, aby wybrać, odpłatnie i zależnie od danej oferty, typ i ilość Wirtualnych korzyści, które chcą kupić. Wszystkie zakupy za prawdziwe pieniądze w The Cycle są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznej usługi Epic Games Store.
  • 9.1.2 Procedura zakupów dotycząca różnych sklepów z aplikacjami obsługiwanych przez osoby trzecie (np. Epic Games Store) jest uzależniona od warunków danego sklepu z aplikacjami.
  • 9.1.3 Umowa jest zawierana między dostawcą Sklepu gry a Użytkownikami kupującymi Wirtualne korzyści ze Sklepu gry, pod warunkiem uiszczenia opłaty.
  • 9.1.4 Spółka YAGER spełniła swój obowiązek po dodaniu Wirtualnych korzyści do Konta użytkownika. YAGER zastrzega prawo do odmówienia zakupu Użytkownika lub Wirtualnych korzyści bez podawania przyczyny takiej odmowy.
 • 9.2 Zakup i czerpanie Wirtualnych korzyści
  • 9.2.1 W przypadku, gdy Użytkownik nabędzie Wirtualne korzyści za pośrednictwem Sklepu gry, pod warunkiem dostępności, zgodnie z powyższą procedurą zakupów, Wirtualne korzyści zostaną dodane do Konta użytkownika. Użytkownicy mają (niewyłączne) prawo do czerpania Wirtualnych korzyści tak długo, jak Gra jest dostępna, i w okresie obowiązywania Umowy w celu zmiany doświadczenia w Grze według Zasad gry. Wirtualne korzyści można czerpać tylko w Grze i wyłącznie, gdy Konto użytkownika jest aktywne.
  • 9.2.2 Co do zasady Użytkownicy mogą czerpać Wirtualne korzyści tylko po wyrażeniu zgody i przyjęciu do wiadomości, że tracą prawo do odstąpienia od umowy lub po wygaśnięciu tego prawa w inny sposób (np. w wyniku upływu czasu).
  • 9.2.3 Brak powstania dodatkowej Umowy w wyniku czerpania Wirtualnych korzyści
  • 9.2.4 Czerpanie Wirtualnych korzyści stanowi czyn grania w Grę, a Użytkownicy realizują swoje prawo do określenia charakterystyk Gry oraz modyfikowania doświadczenia w niej zgodnie z Zasadami gry i w ramach dostarczanych funkcji. Transakcje dotyczące Wirtualnych korzyści lub Wirtualnych walut nie stanowią umów, a jedynie czyn grania w Grę.
  • 9.2.5 Prawo do czerpania Wirtualnych korzyści wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia Umowy ze spółką YAGER; jeśli Umowa zostanie rozwiązana, wspomniane prawo wygasa wraz z wejściem w życie rozwiązania. Prawa do Wirtualnych korzyści, które „zakupiono”, ale których nie czerpano do chwili wejścia w życie rozwiązania Umowy, przepadają bez prawa do odszkodowania ani zwrotu pieniędzy.
  • 9.2.6 Wirtualnych korzyści nie można zamienić na prawny środek płatniczy lub na (wirtualne lub prawdziwe) towary. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionych produktów ani zwrotu pieniędzy.

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy

 • 10.1 Użytkownicy mogą odstąpić od niniejszej Umowy z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
 • 10.2 Transakcje w sklepie Epic Games Store
  • Uwaga: w zakresie, w jakim Użytkownik dokona zakupu w sklepie Epic Games Store, zawiera on umowę ze spółką Epic Games, a nie YAGER. W związku z powyższym taki zakup w sklepie Epic Games Store podlega regulaminowi tego sklepu. Wszelkie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy będą regulowane przez obowiązujący regulamin spółki Epic Games oraz obowiązujące przepisy. Obowiązujący regulamin sklepu Epic Games Store oraz zasady dotyczące zwrotu pieniędzy można znaleźć tutaj. Szczegółowe informacje na temat przysługującego Użytkownikom prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć pod adresem https://epicgames.helpshift.com/a/epic-games-store-and-launcher/?l=en&s=epic-games-store-refund-policy
  • 10.3 Transakcje zawarte bezpośrednio ze spółką YAGER Nie przewiduje się zawarcia przez Użytkownika bezpośrednich transakcji umownych ze spółką YAGER ani dokonania przez niego zakupów bezpośrednio u spółki YAGER. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik zawrze bezpośrednie transakcje umowne ze spółką YAGER lub dokonana zakupów bezpośrednio u spółki YAGER, zastosowanie będzie miało następujące prawo do odstąpienia od umowy:
  • Prawo do odstąpienia od umowy Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa 14 dni po dniu jej zawarcia. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy użytkownik musi poinformować naszą spółkę
   YAGER Development GmbH („YAGER”)
   Pfuelstraße 5
   10997 Berlin
   Niemcy
   Telefon: +49 30 695976-60
   E-mail: support@yager.de
   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego listownie, faksem lub pocztą e-mail). Użytkownik może skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe. Termin odstąpienia od umowy uważa się za dotrzymany w przypadku, gdy użytkownik wysłał pismo dotyczące realizacji prawa do takiego odstąpienia przed wygaśnięciem okresu obowiązywania prawa do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy Jeśli Użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez Użytkownika formy wysyłki innej niż tańsza standardowa opcja wysyłki, którą oferujemy) bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy przez Użytkownika. Dokonamy takiego zwrotu tą samą metodą płatności, za pomocą której dokonano pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie uzgodnił inaczej; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. Jeśli Użytkownik poprosił o rozpoczęcie świadczenia usługi w okresie odstąpienia od umowy, zobowiązuje się on uiścić stosowną kwotę proporcjonalną do usług dostarczonych do momentu powiadomienia nas przez Użytkownika o realizacji prawa odstąpienia od niniejszej umowy w odniesieniu do całokształtu usług przewidzianych tą umową.
  • Formularz odstąpienia od umowy Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy.   (*) Skreślić niepotrzebne. Do
   YAGER Development GmbH („YAGER”)
   Pfuelstraße 5
   10997 Berlin
   Niemcy
   E-mail: support@yager.de
  • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o odstąpieniu od umowy dotyczącej sprzedaży następujących towarów/świadczenia następującej usługi (*),
  • Zamówiono w dniu/otrzymano w dniu (*),
  • Imiona i nazwiska konsumentów,
  • Adres konsumentów,
  • Podpis konsumentów (tylko w przypadku wysyłania formularza w formie pisemnej),
  • Data

Skreślić niepotrzebne.

 • 10.4 Uwaga: prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli spółka YAGER rozpoczęła świadczenie Usług lub w inny sposób zaczęła realizować umowę po udzieleniu przez Użytkownika wyraźnej zgody i przyjęciu do wiadomości, że wiąże się to z utratą przez niego prawa do odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że Użytkownik zostanie poinformowany zawczasu o tym skutku. Postanowienie to ma zastosowanie w szczególności, ale bez ograniczenia, do zakupionych przez Użytkownika w Sklepie gry za prawdziwe pieniądze Wirtualnych korzyści, które Użytkownik może co do zasady kupować i czerpać w Grze tylko po wyrażeniu zgody i przyjęciu do wiadomości, przed zakupem, że traci prawo do odstąpienia od umowy w tym zakresie, pod warunkiem, że Użytkownik zostanie zawczasu poinformowany o tym skutku. W rezultacie, zależnie od sytuacji, może wystąpić sytuacja, że jeśli Użytkownik odebrał lub aktywował Wirtualną korzyść, nie można jej zwrócić, wymienić ani zwrócić w zamian za inne treści Gry, gotówkę, towary lub usługi.

§ 11 Konto użytkownika

 • 11.1 Każde Konto użytkownika jest połączone z jednym identyfikatorem.
 • 11.2 Wielokrotne rejestracje u spółki Epic Games, a także zakładanie i obsługiwanie wielu Kont Epic Games podlegają ich odpowiednim regulaminom.
 • 11.3 Spółka YAGER zastrzega prawo do zablokowania wszystkich Kont użytkownika, jeśli Użytkownik naruszy regulamin jednego ze swoich Kont.
 • 11.4 Spółka YAGER nie ponosi odpowiedzialności za tożsamość Użytkowników. Każdemu Użytkownikowi zaleca się weryfikację tożsamości innego Użytkownika w miarę potrzeby. Spółka YAGER ma prawo, ale nie obowiązek, zweryfikować dokładność informacji podanych przez Użytkownika, np. prosząc o okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość, takich jak dowód tożsamości. Spółka YAGER ma prawo uzależnić utworzenie Konta użytkownika od takiej weryfikacji.
 • 11.5 Użytkownikom przypomina się, że wszelkie dane dostępu i dane dostarczone przez nas na potrzeby dostępu do Gry i Usług (loginy, hasła, które należy regularnie zmieniać, itp.) należy traktować jako ściśle poufne i nie ujawniać ich żadnej osobie trzeciej, nie należy też pozwalać osobie trzeciej na korzystanie ze swojego Konta użytkownika, chyba że spółka YAGER udzieliła pisemnej zgody na cesję konta.
 • 11.6 Jeśli osoba trzecia użyje Konta użytkownika po zdobyciu danych dostępu w wyniku niezastosowania przez Użytkownika wystarczających środków bezpieczeństwu w celu zapobieżenia dostępowi przez osobę trzecią, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i tym podobne spowodowane przez takie zaniechanie ze strony Użytkownika.
 • 11.7 Użytkownik niezwłocznie poinformuje nas lub Epic Games drogą mailową, jeśli dowie się lub podejrzewa, że nieupoważniona osoba trzecia zdobyła wspomniane dane dostępu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane dostępu są znane przez nieupoważnione osoby trzecie i zostały przez nie użyte, ze względów bezpieczeństwa spółka YAGER ma prawo, ale nie obowiązek, zmienić dane dostępu wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Alternatywnie spółka YAGER ma prawo zablokować Konto użytkownika. W powyższych przypadkach spółka YAGER dołoży wszelkich zasadnych starań, aby niezwłocznie i na żądanie poinformować upoważnionego Użytkownika o podejrzeniu nieupoważnionego dostępu oraz przekaże nowe dane dostępu w rozsądnym czasie.
  Ze względów bezpieczeństwa spółka YAGER może w tym celu wymagać okazania dowodu tożsamości. Jednak w przypadku, gdy zabezpieczenia konta e-mail Użytkownika połączonego z Usługami zostały naruszone, spółka YAGER zazwyczaj nie ma możliwości kontaktu ani komunikacji z Użytkownikiem. W takich przypadkach Użytkownik nie ma podstaw do żądania przywrócenia pierwotnych danych dostępu. 11.9 Użytkownik zgadza się, że w żadnych okolicznościach nie będzie logować się na Konto jakiegokolwiek innego Użytkownika.

§ 12 Przyznanie praw przez użytkowników, treści

 • 12.1 Przesyłając informacje lub treści („Treści”) za pomocą funkcji przesyłania lub w inny sposób, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Treści przesłane do Gry lub naszej Społeczności są dostępne na całym świecie za pośrednictwem Internetu. 12.2 Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Treści przesłanych przez niego za pomocą funkcji przesyłania lub w inny sposób. Przesyłając Treści do Gry, naszej Społeczności lub Usług, Użytkownik udziela nam niewyłącznej, odwołalnej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie treści w Witrynie i Grze, w tym w Aplikacjach, oraz do celów ich promocji, w tym prawo do wszystkich znanych rodzajów eksploatacji. Przyznanie praw obejmuje również wszystkie nieznane typy eksploatacji. Powyższe prawa obejmują między innymi:
  • 12.2.1 Prawo do powielania, rozpowszechniania, tłumaczenia, wynajmowania, wystawiania, wykonywania, przekazywania i publicznego udostępniania (drogą przewodową lub bezprzewodową), nadawania oraz łączenia w związku z Witryną i Grą treści jakiegokolwiek typu lub w jakiejkolwiek formie z jakimkolwiek innym dziełem lub produktami (w tym reklamami), dostosowywania i używania takich połączonych i dostosowanych dzieł w zakresie praw ustanowionych w niniejszej Umowie.
  • 12.2.2 Prawo do wykorzystywania treści nie tylko w Witrynie i samej Grze, w tym w Aplikacjach, ale również poprzez inne internetowe środki przekazu lub kanały, np. poprzez kanały RSS, inne platformy i społeczności internetowe, a także inne urządzenia (telefony komórkowe, konsole do gier, komputery, w tym urządzenia mobilne takie jak laptopy, PDA, MDA itp.) w zakresie praw ustanowionych w niniejszej Umowie.
 • 12.3 To postanowienie nie dotyczy prywatnych wiadomości ani prywatnego czatu.
 • 12.4 W przypadku, gdy nazwa Użytkownika jest powiązana z przesłanymi przez Użytkowników Treściami, Użytkownicy zrzekają się prawa do wskazania ich jako autorów treści.
 • 12.5 Przyznanie spółce YAGER praw do wykorzystywania i publikowania treści w Grze lub Witrynie odbywa się nieodpłatnie. Powyższe postanowienie obowiązuje bez uszczerbku dla punktów 32, 32a i 32c niemieckiej Ustawy o prawach autorskich (Urheberrechtsgesetz).
 • 12.6 Użytkownicy mogą przesyłać tylko Treści, które utworzyli i/lub do których posiadają odpowiednie prawa (tj. prawa do wykorzystywania i eksploatacji) pozwalające im wykorzystywać Treści zgodnie z punktem 12.2, w szczególności do przekazywania Treści i udostępniania ich publicznie oraz dostosowywania i udzielania na nie podlicencji.
 • 12.7 Użytkownicy mogą przesyłać Treści, w szczególności zdjęcia z wizerunkiem osób innych niż oni sami, tylko za zgodą takich osób trzecich.
 • 12.8 Spółka YAGER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, dane czy informacje przekazane przez Użytkowników, w tym w Aplikacjach lub Witrynie, ani za treści zewnętrznych witryn, do których można uzyskać dostęp poprzez łącza. Spółka YAGER w szczególności nie gwarantuje, że takie Treści, dane czy informacje są prawdziwe, pełnią określony cel lub są przydatne do tego celu.
 • 12.9 Spółka YAGER zapewnia tylko platformę technologiczną do publikowania Treści dostarczanych przez Użytkowników. Spółka YAGER nie sprawuje kontroli nad przesyłanymi Treściami i nie ocenia ich przed opublikowaniem. Spółka YAGER sprawdza Treści tylko, jeśli została zawiadomiona, że mogą one być niezgodne z prawem. Jeśli w wyniku zawiadomienia spółka YAGER dowie się o istnieniu niezgodnych z prawem Treści, wyegzekwuje swoje prawo do usunięcia danych i niezwłocznie je usunie lub zablokuje dostęp do nich oraz przeprowadzi dochodzenie i potencjalnie nałoży na Użytkownika dodatkowe sankcje. Spółka YAGER wyraźnie zaleca Użytkownikom zgłaszanie wszelkich niezgodnych z prawem Treści do działu obsługi klienta pod adresem support@yager.de
 • 12.10 Wyżej wspomniana licencja nie wygasa co do zasady z chwilą rozwiązania umowy przez Użytkownika lub jej wygaśnięcia. Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać tę licencję, jednak zgadza się, że w niektórych przypadkach przesłane przez niego Treści mogą nie zostać usunięte w celu ochrony integralności i zapewnienia prawidłowego działania Witryny i Gry. W takich przypadkach spółka YAGER nie ma obowiązku usunąć Treści Użytkownika. Spółka YAGER dołoży mimo to wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum konsekwencje dla Użytkownika w odniesieniu do powyższego i może usunąć nazwę Użytkownika w związku z Treściami.
 • 12.11 Spółka YAGER będzie modyfikować Treści dostarczone przez Użytkownika tylko, jeśli naruszają one niniejszy Regulamin lub Zasady gry, a modyfikacja pozwala naprawić to naruszenie, bądź z przyczyn technicznych, w celu zapewnienia bezbłędnego działania Usług.
 • 12.12 Użytkownik może usunąć swoje treści w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem opisanych wyżej ograniczeń. Niniejsza licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z Gry. Spółka YAGER nie ma obowiązku zapewnienia środków do usunięcia treści.
 • 12.13 Jeśli Użytkownicy dowiedzą się o przypadku niezgodnego z prawem użytkowania Gry, w tym Aplikacji lub Witryny, bądź użytkowania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu, poinformują oni o tym spółkę YAGER.

§ 13 Ogólne zobowiązania dotyczące postępowania i treści użytkowników

 • 13.1 Użytkownicy zobowiązują się…
  • publikować w Grze, Aplikacjach i Witrynie tylko takie informacje i treści, których publikowanie, w tym przez Internet, jest dozwolone i które nie naruszają praw osób trzecich,
  • przestrzegać w trakcie korzystania z Usług obowiązujących przepisów i wszystkich praw osób trzecich.
 • 13.2 Użytkownikom zabrania się:
  • rozpowszechniania treści, w tym między innymi obrazów, filmów, łączy, nazw, nazwisk, słów (w tym nazw lub nazwisk członków, imion postaci, nazw gildii itp.) (i) które mają polityczny, religijny lub obraźliwy charakter, nawiązują do przemocy, podżegają do niej lub gloryfikują przemoc bądź wojnę, są seksistowskie, pornograficzne, obsceniczne bądź w inny sposób budzą zastrzeżenia, szczególnie jeśli przedstawiają rasistowskie, skrajnie prawicowe lub skrajnie lewicowe treści, osoby bądź opisy; (ii) które mogą wyrządzić poważne szkody moralne wśród dzieci i młodych ludzi bądź zagrażają ich dobremu samopoczuciu; (iii) które mogą narazić na szwank reputację spółki YAGER;
  • publikowania informacji lub przesyłania treści, jeżeli dotyczy, o rasistowskim, niehumanitarnym, obraźliwym lub niemoralnym charakterze;
  • przesyłania, oferowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek pornograficznych treści oraz reklamowania, oferowania lub rozpowszechniania produktów pornograficznych lub zagrażających bezpieczeństwu młodych ludzi, a także publikowania takich informacji;
  • bezzasadnego nękania innych Użytkowników (szczególnie poprzez spam), tj. poprzez wysyłanie graczom pocztą e-mail zaproszeń bez ich dorozumianej zgody;
  • obrażania innych Użytkowników lub narażania na szwank reputacji osób trzecich poprzez składanie nieprawdziwych lub niesprawiedliwych oświadczeń;
  • przesyłania treści chronionych prawem (tj. przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów lub projektów) oraz reklamowania, oferowania lub rozpowszechniania towarów lub usług bez posiadania stosownych uprawnień;
  • reklamowania oferowanych przez nich lub osoby trzecie usług lub produktów, co w szczególności odnosi się do tzw. „sprzedawców złota” (gold sellers);
  • blokowania, nadpisywania, modyfikowania lub kopiowania Gry, w tym Aplikacji i/lub Witryny w całości lub części w zakresie wykraczającym poza niezbędny do odpowiedniego korzystania z Gry i Witryny;
  • rozpowszechniania i publikowania utworzonych przez użytkowników treści osób trzecich w odniesieniu do Gry, w tym Aplikacji i Witryny, poza Grą, chyba że określono inaczej w ramach funkcji Gry i Witryny; własne treści utworzone przez użytkownika mogą być powielane wyłącznie, jeśli nie naruszają praw osób trzecich i nie zawierają części Gry, w tym Aplikacji i Witryny;
  • jakichkolwiek działań, które wpływają na działanie infrastruktury Gry, w tym Aplikacji i Witryny, w szczególności jej przeciążania.
 • 13.3 Zakaz ingerencji Użytkownicy mogą tylko grać w Grę osobiście. Nie wolno im ingerować w Grę ani używać narzędzi technicznych, aby zyskać przewagę nad innymi graczami. Użytkownikom w szczególności zabrania się…
  • modyfikowania gry za pomocą oprogramowania lub mechanizmów, które mogą wpłynąć na działanie i rozgrywkę, o ile nie zezwalają na to spółka YAGER lub Zasady gry;
  • używania oprogramowania, które gra zamiast gracza (takiego jak skrypty lub boty);
  • używania środków, które mogą spowodować niezasadne lub nadmierne obciążenie możliwości technicznych;
  • używania środków, które blokują, zastępują lub modyfikują treści lub w inny sposób ingerują w Witrynę lub Grę;
  • tworzenia lub stosowania metod oszukiwania, modyfikacji i/lub tzw. hacków, a także innego oprogramowania osób trzecich modyfikującego rozgrywkę w Grze, o ile nie zezwalają na to jej zasady;
  • wymieniania lub sprzedawania Wirtualnych korzyści za prawdziwe pieniądze, cyfrową walutę taką jak Bitcoin, cyfrowe produkty lub usługi osób trzecich bądź jakiekolwiek inne aktywa w prawdziwym świecie.
 • 13.4 Zakaz toksycznego zachowania w grze lub trollingu Podczas gry w Grę i interakcji z innymi graczami Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać ogólnych norm dotyczących sprawiedliwości oraz przyzwoitego, cywilizowanego zachowania, unikać używania obelg oraz innego toksycznego zachowania wobec graczy, trollingu i innych form niepożądanego zachowania. 13.5 Eksploracja danych (data-mining)
  • Wydobywanie danych w kontekście niniejszej klauzuli jest procesem przeglądania lub skanowania plików z danymi gry oraz poszukiwania informacji takich jak mapy, grafika, modele, dźwięki, nazwy folderów lub inne informacje dotyczące gry.
  • Wydobywanie danych jest dozwolone do użytku osobistego lub do udostępniania danych społeczności graczy w sposób niekomercyjny, chyba że podlega jednemu z poniższych wyjątków:
   • Dane związane są w jakikolwiek sposób z monetyzacją, realną walutą, walutą gry premium (Aurum), sklepem z grami lub innymi obszarami monetyzacji stanowią jeden z wyjątków i nie mogą być wydobywane lub udostępniane.
   • Dane, które są w jakikolwiek sposób powiązane są z aktualizacjami sezonowymi i zawartością Battle Pass stanowią jeden z wyjątków i nie mogą być pomijane ani udostępniane.
  • Wydobywanie danych w celach komercyjnych jest zabronione. W celu uniknięcia wątpliwości: Strumienie wideo  (video stream) przesyłane przez graczy i członków społeczności gry na platformach do strumieniowania wideo, takich jak na przykład Youtube lub Twitch (przykładowo w formatach „Let’s Play”), będą uznawane za niekomercyjne w rozumieniu niniejszej klauzuli, nawet jeśli wiąże się to z uzyskaniem przez streamerów dochodów z reklam od operatorów platform.
  • Dane i informacje uzyskane za pośrednictwem Eksploracji danych (data-mining), jak określono powyżej, nie mogą być przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane lub publikowane, chyba że zastosowanie ma jeden z wyjątków wymienionych w powyższych punktach.
  • Nie wolno wykorzystywać oprogramowania do eksploracji danych, które automatyzuje gromadzenie i skanowanie danych, a także przyspiesza analizę tych danych w związku z grą.
  • Nie narusza to ustawowych praw użytkownika wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa niemieckiego, a mianowicie ustawowego prawa do dekompilacji programu komputerowego w celu osiągnięcia interoperacyjności z niezależnie stworzonym programem komputerowym (§ 69e niemieckiej ustawy o prawie autorskim).

 

§ 14 Ochrona przed oszukiwaniem i monitorowanie sposobu użytkowania gry i wyników w niej

 • 14.1 Spółka YAGER może monitorować użytkowanie Gry do wielu celów, w tym w celu zapobiegania oszukiwaniu i hakowaniu, ograniczania toksycznego zachowania i trollingu między graczami oraz doskonalenia działania Gry i doświadczenia graczy.
 • 14.2 Spółka YAGER korzysta z usługi Kamu Game Security („Easy Anti-Cheat”) obsługiwanej przez zewnętrznego usługodawcę oferującego usługi spółce YAGER. Easy Anti-Cheat zawiera oprogramowanie klienta („Klient”), które jest zintegrowane z Oprogramowaniem. Po rozpoczęciu nowej sesji Gry Klient automatycznie wczyta i zainstaluje najnowszą wersję na Urządzeniu. Gdy Użytkownik korzysta z Oprogramowania na swoim Urządzeniu, usługa Easy Anti-Cheat monitoruje Urządzenie, analizując pliki binarne Gry i pamięć Urządzenia w celu wykrywania i zapobiegania oszukiwaniu w Grze („Cel”). Do tego Celu usługa Easy Anti-Cheat będzie przechowywać informacje dotyczące metod oszukiwania stosowanych w Grze („Dane”). Dane będą zawierać dane osobowe Użytkownika opisane w oświadczeniu dotyczącym prywatności usługi Easy Anti-Cheat. Instalując, kopiując Oprogramowanie lub w inny sposób go używając, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i publikowanie Danych przez usługę Easy Anti-Cheat wyłącznie na potrzeby realizacji tego Celu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że działalność przetwarzania usługi Easy Anti-Cheat obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji, które może wywrzeć znaczny wpływ na Użytkownika, gdyż w przypadku wykrycia, że dopuścił się on oszukiwania, jego konto może zostać zablokowane.
  Dane będą używane wyłącznie na potrzeby realizacji Celu, w tym między innymi: identyfikacji i blokowania kont graczy, którzy dopuścili się oszukiwania w grach komputerowych, analizowania oszukańczego zachowania i kodów używanych do oszukiwania oraz udostępniania danych na temat oszukiwania podmiotom stowarzyszonym Easy Anti-Cheat. Użytkownik ma prawo korzystać z Gry (tj. Oprogramowania) wyłącznie zgodnie z niniejszym regulaminem i oświadczeniem dotyczącym prywatności usługi Easy Anti-Cheat. Więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności spółki Easy Anti-Cheat można znaleźć w jej oświadczeniu dotyczącym prywatności dostępnym pod adresem https://www.easy.ac/en-us/support/culling/account/privacy/.
  Jeśli Użytkownik uniemożliwi spółce Easy Anti-Cheat przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie ze wspomnianym oświadczeniem dotyczącym prywatności lub zażąda od niej usunięcia lub skasowania swoich danych osobowych, spółka YAGER, Easy Anti-Cheat lub osoba trzecia (wskazana przez spółkę YAGER lub Easy Anti-Cheat) ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Gry i uniemożliwić mu korzystanie z niej.

§ 15 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy, blokowanie i wyłączenie dostępu (sankcje)

 • 15.1 Okres obowiązywania: niniejsza Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i wygasa z chwilą jej rozwiązania. Umowę należy wypowiedzieć w formie tekstowej (wystarczy wiadomość e-mail).
 • 15.2 Rozwiązanie umowy przez Użytkowników. Użytkownicy mogą rozwiązać tę umowę w dowolnej chwili za wypowiedzeniem przesłanym na adres support@yager.de.
 • 15.3 Rozwiązanie umowy przez spółkę YAGER.
  • 15.3.1 Z zastrzeżeniem specjalnych postanowień dotyczących Subskrypcji, spółka YAGER może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili bez przyczyny, z czternastodniowym (14-dniowym) wypowiedzeniem w formie tekstowej.
  • 15.3.2 Niniejsze postanowienia nie wpływają na ustawowe prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z ważnej przyczyny przy zachowaniu krótszego okresu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia.
  • 15.3.3 Ważna przyczyna rozwiązania Umowy istnieje w przypadku, gdy nie można zasadnie oczekiwać, aby jedna ze stron, mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy oraz interesy obu stron, kontynuowała stosunek umowny przez uzgodniony okres obowiązywania Umowy lub okres wypowiedzenia.
  • 15.3.4 Za ważne uznaje się między innymi następujące przyczyny:
   • jeśli Użytkownik angażuje się w oszustwa, proceder wykorzystywania botów, oszustwa finansowe lub poważne nadużycia błędów. Użytkownika niniejszym informuje się, że w takich okolicznościach spółka YAGER zawiesi, w trybie natychmiastowym i bez uprzedniego ostrzeżenia, wszelkie prawa dostępu Użytkownika do Gry w celu ochrony uczciwości i reputacji Gry;
   • jeśli Użytkownik dopuścił się naruszenia obowiązujących przepisów lub niniejszego Regulaminu, Zasad gry i/lub zasad dotyczących Wirtualnych korzyści;
   • jeśli Użytkownik zalega z opłatami;
   • jeśli Użytkownik wniesie spór płatniczy lub dokona obciążenia zwrotnego;
   • jeśli osoby trzecie (np. operatorzy sieci społecznościowych), za pomocą których funkcji rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta u spółki YAGER, zażąda od niej usunięcia danych użytkownika i/lub podjęcia podobnych działań bądź ograniczy dostęp spółki YAGER do danych.
  • 15.3.5 YAGER zastrzega prawo do zakończenia działania Gry w przyszłości. W takim przypadku spółka YAGER ogłosi zakończenie gry z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, informując wówczas o wszelkich usługach dotyczących przejścia, które może oferować w przyszłości.
  • 15.4 Skutki rozwiązania umowy.
  • 15.5 Po wejściu w życie rozwiązania umowy Konta użytkowników zostaną usunięte, w tym wszelkie Wirtualne korzyści obecne na nich. Treści opublikowane przez Użytkownika w Witrynie zostaną usunięte lub powiązana z nimi nazwa Użytkownika zostanie usunięta. Użytkownicy mogą zażądać częściowego lub całościowego usunięcia przekazanych przez nich Treści, jeśli stanowią one naruszenie obowiązków Użytkowników, w szczególności dotyczących ich postępowania, lub jeśli usunięcie Treści jest prawnie wymagane bądź wpływają one na ogólne prawa osobiste.
  • 15.6 W przypadku nadzwyczajnego rozwiązania umowy przez spółkę YAGER Użytkownik nie ma prawa utworzyć nowego Konta użytkownika, jeśli jego konta zostały prawnie zablokowane, chyba że za wyraźną uprzednią zgodą na piśmie spółki YAGER. Na potrzeby egzekwowania tego postanowienia, w szczególności jeśli Użytkownik był zaangażowany w praktykę bottingu, oszukiwanie, reklamowanie własnych usług lub usług osób trzecich bądź oszustwa finansowe, spółka YAGER może zachować dane niezbędne do uniemożliwienia Użytkownikowi utworzenia dodatkowych Kont użytkownika oraz zawiesić w trybie natychmiastowym wszelkie dodatkowe Konta użytkownika utworzone przez takiego Użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia.
  • 15.7 Jeśli spółka YAGER jest odpowiedzialna za nadzwyczajne rozwiązanie umowy przez Użytkownika, wypłaci ona odszkodowanie wyłączenia za niewykorzystane części Walut premium uważane za „zakupione poprzez Konta użytkownika za prawdziwe pieniądze” w myśl punktu 4.5.3. W takim przypadku spółka YAGER zwróci Użytkownikowi proporcjonalną wartość Waluty premium obecnej na jego Kontach. Dodatkowe roszczenia Użytkownika są wyłączone, chyba że inaczej określono w niniejszym Regulaminie.
  • 15.8 Sankcje Bez uszczerbku dla wszelkich praw ustawowych lub innych praw umownych, spółka YAGER może tymczasowo lub trwale ograniczyć lub zablokować dostęp do Gry lub Usług dla wszelkich Użytkowników, którzy stale, wielokrotnie lub w poważnym stopniu naruszają przepisy, prawa osób trzecich, Zasady gry lub niniejszy Regulamin.
   Spółka YAGER może tymczasowo lub trwale wyłączyć Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, np. ograniczając funkcję czatu lub zawieszając Użytkownika na forum, jeśli obraża on innych Użytkowników forum lub czatu. Konta Użytkowników mogą także zostać trwale zablokowane, jeśli dopuszczą się oni oszukiwania lub stosowania botów. Użytkownicy, którym zasadnie wyłączono dostęp lub których konta zablokowano, nie mogą tworzyć dodatkowych Kont użytkownika bez uprzedniej zgody spółki YAGER.

§ 16 Odpowiedzialność

 • 16.1 Spółka YAGER ponosi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa odpowiedzialność za szkody Użytkowników spowodowane poprzez celowe działanie lub rażące zaniedbanie spółki YAGER lub jej upoważnionych przedstawicieli oraz za uszczerbek na zdrowiu i szkody w myśl niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 • 16.2 We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność spółki YAGER z tytułu szkód – bez względu na podstawy prawne – będzie ograniczona zgodnie z poniższymi postanowieniami, chyba że gwarancja zaakceptowana przez spółkę YAGER stanowi inaczej:
  • 16.2.1 Spółka YAGER odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w wyniku lekkiego zaniedbania w zakresie, w jakim takie szkody wynikają z naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków kardynalnych), tj. obowiązków, których realizacja stanowi warunek odpowiedniego wykonania Umowy, a której Użytkownicy mogą normalnie oczekiwać. Ponadto w zakresie, w jakim spółka YAGER ponosi odpowiedzialność za lekkie zaniedbania, będzie ona ograniczona do zwyczajowo przewidywalnych szkód.
  • 16.2.2 Odpowiedzialność spółki YAGER za szkody spowodowane przez utratę danych i/lub programów wynikające z lekkiego zaniedbania jest ograniczona do zwyczajowych kosztów odtworzenia danych/programów, które zostałyby poniesione, jeśli Użytkownicy wykonywali kopie zapasowe danych regularnie i w odpowiedni sposób.
  • 16.3 Postanowienia powyższego punktu 15.2 mają zastosowanie do ograniczenia obowiązku zabezpieczenia przed daremnymi wydatkami (punkt 284 niemieckiego Kodeksu Cywilnego).
  • 16.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również na korzyść upoważnionych przedstawicieli spółki YAGER.
  • 16.5 Spółka YAGER nie odpowiada za koszty poniesione przez Użytkowników z tytułu usług, które nie były wyraźnie oferowane przez spółkę YAGER, w szczególności za koszty przeniesienia danych z lub do urządzeń mobilnych Użytkowników.
  • 16.6 Strony zgadzają się, że w zakresie, w jakim świadczenie Usług można uznać za umowę wynajmu na mocy niemieckiego prawa cywilnego, spółka YAGER nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z punktem 536a, podpunktem 1 niemieckiego Kodeksu Cywilnego, a przepis ten nie będzie miał zastosowania (tj. brak gwarancji bez odpowiedzialności za wady obecne od początku).
 • 16.7 JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO GRY SPOZA EUROPY

NB.: NINIEJSZA KLAUZULA NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO GRY Z EUROPY

 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA YAGER ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE SZKODY FINANSOWE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z GRY BĄDŹ WADY W NIEJ LUB NIĄ SPOWODOWANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA, SYSTEMU OPERACYJNEGO LUB PLIKÓW UŻYTKOWNIKA, LUB Z DOSTARCZANIA LUB NIEDOSTARCZENIA USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ, NAWET JEŚLI SPÓŁKA YAGER ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI YAGER NA MOCY DOWOLNEGO POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY BĘDZIE OGRANICZONA DO WYPŁACENIA KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA GRĘ LUB ZASTĄPIENIA GRY PRODUKTEM O PORÓWNYWALNEJ WARTOŚCI DETALICZNEJ, WEDLE WYŁĄCZNEGO UZNANIA SPÓŁKI YAGER. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI.

NB.: NINIEJSZA KLAUZULA NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO GRY Z EUROPY

 • Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić spółkę YAGER i jej podmioty stowarzyszone oraz ich członków kierownictwa, pracowników, dyrektorów, agentów, Użytkowników (z wyłączeniem samego Użytkownika), podużytkowników (z wyłączeniem Użytkownika), następców i cesjonariuszy przed wszelką odpowiedzialnością, kosztami, stratami, szkodami i wydatkami (w tym zasadnymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z jakiegokolwiek roszczenia, pozwu lub roszczenia związanego z (a) naruszeniem przez Użytkownika dowolnego postanowienia niniejszej Umowy; (b) naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw dowolnej osoby trzeciej; lub (c) używania lub nadużywania przez Użytkownika Witryny lub Gry, w tym Aplikacji, bądź wynikającego z powyższych. Określone w poprzednim zdaniu obowiązki Użytkownika dotyczące zabezpieczenia utrzymują moc po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

§ 17 Dostępność

 • 17.1 O ile nie uzgodniono inaczej, nie udziela się żadnej gwarancji co do dostępności Usług, Gry lub Witryny. Spółka YAGER dopełnia jednak starań, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom dostęp do Usług, Gry i Witryny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mogą wystąpić tymczasowe przerwy w działaniu z powodu standardowych prac konserwacyjnych i zakłóceń połączenia internetowego po stronie zewnętrznych usługodawców lub operatorów sieci komórkowej, a także działania siły wyższej.
 • 17.2 Średnio w ciągu miesiąca spółka YAGER zapewni 90% dostępności Gry, licząc od jej oficjalnej premiery, w szczególności wyłączając wszelkie testy lub serwery testowe. Nie obejmuje to okresów, w których do Gry nie można uzyskać dostępu z powodu problemów będących poza kontrolą spółki YAGER (np. w wyniku działania siły wyższej, winy osób trzecich itp.). Wyłączone są również okresy, w których przeprowadzane są regularne prace konserwacyjne, a także czasy oczekiwania w kolejce, które mogą mieć miejsce, gdy ruch w Grze jest większy niż oczekiwano, w szczególności w pierwszych tygodniach po oficjalnej premierze. Spółka YAGER nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności, jeśli spełnia one powyższe warunki. Odpowiedzialność spółki YAGER z tytułu niedostępności serwera pozostanie niezmieniona w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.
 • 17.3 W odniesieniu do urządzeń mobilnych i Internetu nie udziela się gwarancji co do bezbłędnego działania. W szczególności spółka YAGER nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność jej systemu technicznego ani za kompletność, dokładność lub aktualność informacji dostępnych dla samego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich w wyniku błędów transmisji danych.
 • 17.4 Gra i Witryna mogą nie być dostępne na całym świecie. To, czy Gra i Witryna są dostępne w całości lub częściowo, może zależeć od przepisów i wymogów licencyjnych w poszczególnych krajach. Opis Gry może zawierać więcej szczegółów na temat tej sytuacji.

§ 18 Informacje dla konsumenta

Obowiązkowe informacje dla konsumenta dotyczące Gry można znaleźć tutaj.

§ 19 Ochrona danych, zasady ochrony danych

Zasady ochrony prywatności są dostępne pod adresem https://thecycle.game/privacy-policy/?lang=pl

§ 20 Prawo właściwe

Niniejsza Umowa i wszelkie wynikające z niej spory podlegają prawu niemieckiemu i powinny być interpretowane zgodnie z jego przepisami, z wyjątkiem CISG, nawet jeśli Użytkownik jest zamieszkały zagranicą. W odniesieniu do Użytkowników, którzy są konsumentami, ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim Użytkownik nie jest pozbawiony ochrony przewidzianej przez przepisy, tj. takiej, której nie można zrzec się w prywatnej umowie, a która jest zapewniana w kraju będącym miejscem stałego pobytu Użytkownika. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku